top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE ZAPŮJČENÍ OBYTNÉHO VOZU LAIKA NONNETIT

 

Poskytovatel pobytu:
Ingers Industrial Solutions s.r.o.

IČ: 60750421
Jeneweinova 51a, Komárov 617 00 Brno

Kontakt: bydlik@nonnetit.cz | 605 263 494

 

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy mezi společností Ingers Industrial Solution s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) a objednatelem (dále jen „Klient“). Tyto VOP upřesňují podmínky rezervace, platebních podmínek, práv a povinností Poskytovatel i Klienta, storno a reklamací.

1. Rezervace služeb
Objednat zapůjčení obytného vozu Laika Nonnetit – vyplněním a odesláním webového formuláře nebo zasláním e-mailu na adresu bydlik@nonnetit.cz  poskytovateli. Přijetí Objednávky pobytu je potvrzeno rezervačním systémem nebo poskytovatelem formou e-mailu. Po přijetí objednávky je rezervace platná po zaplacení zálohy či celé ceny. Pokud cena pobytu není uhrazena do 7dnů dnů po potvrzení objednávky rezervace může být poskytovatelem zrušena. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo zprostředkovat pro třetí osobu.

 

Rezervace musí obsahovat:
• jméno a příjmení Klienta
• termín pobytu
• kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, e-mail

• způsob úhrady

• fakturační údaje

2. Platební podmínky
 

Způsob úhrady převodem na účet 6075042122/5500.

 

Cenu za pobyt a služby, je Klient povinen uhradit převodem na bankovní účet Poskytovateli (uvedený v potvrzení rezervace zaslané e-mailem). 

Ceny jsou uvedeny na stránkách www.bydliknonnetit.cz. Případný doplatek ceny za pobyt musí být uhrazen nejpozději v den ukončení pobytu, ledaže se smluvní strany písemně dohodly jinak.

 

3. Práva a povinnosti Klienta

 • K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně Poskytovatele e-mailem nebo telefonicky.

 • Klient je povinen zacházet s majetkem Poskytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu je Klient povinen neprodleně hlásit Poskytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v prostorách obytného vozu..

 • Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Poskytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.

 • Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Podmínky reklamace jsou uvedeny v odstavci č. 7. Reklamace.

 • Klient ručí a odpovídá Poskytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Poskytovatele.

 • Klient je povinen předat obytný vůz Poskytovateli ve stavu, v jakém jej převzal. V případě, že Klient nepředá Poskytovateli ve stavu, v jakém jej převzal, je Poskytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů spojených s uvedením obytného vozu do původního stavu. Toto se netýká použitého ložního povlečení, ručníků.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech pobyt zrušit s návrhem náhradního termínu za stejných finančních podmínek.

 • Poskytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Poskytovatel k dispozici volnou kapacitu.

 • V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Poskytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt.

 • Poskytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:

 • Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Poskytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby,

 • Z důvodu zásahu vyšší moci.

 

Poskytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

 

5. Osobní údaje

Všechny informace, které Klient při spolupráci s Poskytovatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Klient nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o Klientovi nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných nebo souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

6. Storno podmínky a nedojezd
Zákazník může zrušit rezervaci e-mailem nebo telefonicky.

 

Storno poplatky činí:
• 0 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy do 30 dní před smluveným datem zahájení pobytu,
• 50 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně jak 29 až 15
 dní před smluveným datem zahájení pobytu

• 100 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy 14 dní a méně před smluveným datem zahájení pobytu


Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu pobytu a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100 % z ceny pobytu.

 

7. Reklamace

V případě reklamace je Klient povinen, uplatnit své požadavky bez zbytečného odkladu na místě u Poskytovatele (či jeho zástupce) anebo na výše uvedených kontaktech. Pokud není možné vyřešit reklamaci na místě, sepíše Klient s Poskytovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol se sepíše ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno dostane Klient, kterému bude sloužit jako doklad o reklamaci a k dalšímu reklamačnímu řízení.

Pokud nebude reklamace podána bez zbytečného odkladu, snižuje se naděje na její kladné vyřízení, tím spíše, pokud by včasné podání reklamace mohlo předejít dalším škodám. U pobytu se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly Klientovou vinou anebo spoluvinou.

 

Pokud Klient bez podstatných důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.
 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky pobytu. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Poskytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Poskytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů či na vyžádání. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.8.2022. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Poskytovatelem a Klientem výlučně písemnou formou.

 

V Brně, dne 1.8.2023
Jana Prosserová,

Ingers Industrial Solutions s.r.o.
 

Bydlík Nonnetit, Vápenice 73, Starý Hrozenkov |  bydlik@nonnetit.cz  | +420 605 263 494

Storno poplatky
bottom of page